loading

یاتاقان ثابت و متحرک

یاتاقان ها در بین قطعاتی که نسبت به هم حرکت دورانی قرار دارند قرار می گیرند. در میل لنگ از یاتاقان های دو تیکه استفاده می کنند و از لحاظ تعمیراتی نیز وقت کمی را می گیرند و تعویض آنها اسان است . از جمله کاربرد یاتاقانها در

• کم کردن اصطکاک

• جلوگیری از فرسایش وسائیدگی

• تکیه گاه خوبی برای قطعات متحرک

در خودرو از دو نوع یاتاقان ثابت و متحرک استفاده می شود که در هر دو آنها میزانی لقی بین یاتاقان با محوری که روی ان سوار هست در نظر گرفته می شود که این فضا با روغن پر می شود . لایه روغن به عنوان کاهنده اصطحکاک و جاذب ضربه است و باعث می شود نیروی بین دوقطعه به روغن انتقال پیدا کند .

یاتاقان های متحرک برای تحمل بار های شعاعی طراحی شده اند و روی محور متحرک میل لنگ نصب می شود . در پشت یاتاق عبارت های مختلفی مثل STD ، 010 ، 020 و … که به معنی :

STD : به معنی استاندارد بوده و مشخص می کند که میل لنگ استاندار است و تراش نخورده است

010 یعنی میل لنگ یکبار به ضخامت 0.010 اینچ معادل 0.25 میلی متر تراشیده شده است

020 نشان دهنده این است که میل لنگ یک بار به ضخامت 0.020 اینچ یا دو بار به ضخامت 0.010اینچ تراشیده شده است .

ممکن است اعدادی بین این اعداد نیز با توجه به طراحی میل لنگ وجود داشته باشد .

تراش کاری میل لنگ تا حدی مجاز است و بیش از آن حد باید میل لنگ تعویض گردد .

یاتاقان ثابت و متحرک

یاتاقان ها در بین قطعاتی که نسبت به هم حرکت دورانی قرار دارند قرار می گیرند. در میل لنگ از یاتاقان های دو تیکه استفاده می کنند و از لحاظ تعمیراتی نیز وقت کمی را می گیرند و تعویض آنها اسان است . از جمله کاربرد یاتاقانها در

• کم کردن اصطکاک

• جلوگیری از فرسایش وسائیدگی

• تکیه گاه خوبی برای قطعات متحرک

در خودرو از دو نوع یاتاقان ثابت و متحرک استفاده می شود که در هر دو آنها میزانی لقی بین یاتاقان با محوری که روی ان سوار هست در نظر گرفته می شود که این فضا با روغن پر می شود . لایه روغن به عنوان کاهنده اصطحکاک و جاذب ضربه است و باعث می شود نیروی بین دوقطعه به روغن انتقال پیدا کند .

یاتاقان های متحرک برای تحمل بار های شعاعی طراحی شده اند و روی محور متحرک میل لنگ نصب می شود . در پشت یاتاق عبارت های مختلفی مثل STD ، 010 ، 020 و … که به معنی :

STD : به معنی استاندارد بوده و مشخص می کند که میل لنگ استاندار است و تراش نخورده است

010 یعنی میل لنگ یکبار به ضخامت 0.010 اینچ معادل 0.25 میلی متر تراشیده شده است

020 نشان دهنده این است که میل لنگ یک بار به ضخامت 0.020 اینچ یا دو بار به ضخامت 0.010اینچ تراشیده شده است .

ممکن است اعدادی بین این اعداد نیز با توجه به طراحی میل لنگ وجود داشته باشد .

تراش کاری میل لنگ تا حدی مجاز است و بیش از آن حد باید میل لنگ تعویض گردد .

مشاهده همه 4 نتیجه