loading

شاطون پژو 1800

شاتون تا حد امکان سبک ساخته می‌شود؛ ولی در عین حال به اندازه لازم سخت و محکم می‌باشد. برای تأمین شرایط فوق معمولاً شاتون را از جنس چدن می‌سازند این استحکام برای شاتون ضروری است چرا که می‌بایست تنش های کششی و خمشیحاصل از کار پیستون را تحمل کرده و دچار خمش نشود. معمولاً در سمت چپ شاتون (با توجه به علامت f یا فلش روی تاج پیستون) سوراخ یا زائده‌ای برای روغن کاری سمت پر فشار سیلندر قرار می‌گیرد.

شاطون پژو 1800

شاتون تا حد امکان سبک ساخته می‌شود؛ ولی در عین حال به اندازه لازم سخت و محکم می‌باشد. برای تأمین شرایط فوق معمولاً شاتون را از جنس چدن می‌سازند این استحکام برای شاتون ضروری است چرا که می‌بایست تنش های کششی و خمشیحاصل از کار پیستون را تحمل کرده و دچار خمش نشود. معمولاً در سمت چپ شاتون (با توجه به علامت f یا فلش روی تاج پیستون) سوراخ یا زائده‌ای برای روغن کاری سمت پر فشار سیلندر قرار می‌گیرد.

مشاهده همه 1 نتیجه